TERMS & CONDITIONS: XBOX BUTLER SERVICE – ENGLISH

Terms & Conditions, Xbox Butler service contest 7/11 – 30/11 2017

The contest runs from November 7th 2017 to November 30th 2017.

Terms & Conditions regarding the Xbox Butler Service.

The contest is accessible for people who reside in Denmark, Sweden, Norway and Finland – with exception of employees of Microsoft’s subsidiaries, their group enterprises, advertising agencies and the closets family members of the employees (including spouse, parents, siblings, child/children or people who live in the same household as the employee). People with a business affiliation to the contest are also excluded from participating. All contestants must be at least 18 of age to enter the contest. Microsoft reserves the right to check the contestant’s validity when entering the contest to verify their identity.

Upon registration, the participants are considered to be in agreement and have approved the terms and conditions.

Participation

The contest starts on November 7th 2017 and ends November 30th 2017 (“Contest period”). Registrations entered after the contest period are not considered valid.

All contestants can enter one (1) time. To be eligible for the prize, the contestants must sign up with the Xbox Gamer-tag. The winner will be selected by a jury of Microsoft representatives. The decision is definitive and cannot be appealed.

Unfinished, unreadable or damaged registrations will be considered invalid.

Participants who does not comply with the terms and conditions of the contest will be excluded and their registration with be considered invalid.

Selecting the winner

Microsoft will select 1 winner in each country. The winner will be contacted on December 8, 2017 at the latest.

Prizes

1 prize: 1 week of butler service delivered by JCP Nordic.

The prize contains the following service: 2x4 hours of cleaning, help to run errands, do the laundry, dishes, cleaning the windows, walk the dog(s), pick up take-away (the expenses on food are not included), and of course Xbox gaming!

The prize cannot be refunded or exchanged to cash. The organizer reserves the right to substitute the prize with an alternative prize with equivalent or higher value. In such case, changes to the product specification may occur.

Microsoft contacts the winners no later than December 8th 2017 with additional information. The winner will hereafter have to provide their full name, address and mention in what period they wish for JCP Nordic to provide the butler service. Please note, separate terms and conditions for JCP Nordic may apply. (Butler service is not available in calendar week 52.). Prize is subject to availability and Microsoft or JCP Nordic cannot guarantee that all periods can be covered. If a winner does not respond to the enquiry within four (4) weeks from the day of the announcement, the prize will be deemed to be lost and a new winner will be withdrawn.

All winners are responsible for paying potential taxes, the Butler Service has an estimated value of USD 800.

Personal data

All personal data collected in connection with the contest will be processed in accordance with the Microsoft Privacy Policy available at: http://privacy.microsoft.com/ By participating in the contest, you give your consent to the use of your personal information in accordance with privacy policy.

Microsoft use your personal information to confirm your participation and to contact the winners.

If you would like further information about the processing of your personal information or to change your own information, please contact Microsoft AB. Requests for change of your personal information must be in accordance with our privacy policy and must be personally signed and sent to Microsoft Denmark.

Microsoft Denmark
Kanalvej 7
2800 Kongens Lyngby

General information

These terms and conditions of the implementation of the contest, and the interpretation and application of these terms and conditions will solely be done in accordance with Danish legislation that is exclusivity governed by the Danish courts of law.

Microsoft is not responsible for third party activities or omissions. Contestants acknowledge that Microsoft does not take responsibility for the liability of personal injuries, losses, costs, damages or dissatisfaction of any nature, wholly or partly, directly or indirectly, as a consequence of the contest as well as the given approvals. Additionally, Microsoft is not responsible for the incorrect use of the prize or participation in the contest. None of the above holds Microsoft's accountable for death or personal injury caused by negligence or fraud.

The organizer is [Microsoft Denmark, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby]. The organizer reserves the right to discontinue this contest at any time without assuming any liability.Regler & Vilkår Xbox Butlerservice- Dansk

Regler & Vilkår, Xbox Butlerservice konkurrence 7/11 – 30/11 2017

Konkurrencen løber fra 7. november 2017 til 30. november 2017.

Konkurrencevilkår i forbindelse med Xbox Butlerservice.

Konkurrencen er tilgængelig for personer som er bosiddende i Danmark, med undtagelse af ansatte hos Microsofts datterselskaber, deres koncernforetagende, reklamebureauer samt de ansattes nærmeste familie (som i dette tilfælde inkluderer ægtemand/hustru, forældre, søskende, barn eller personer som bor i samme husstand som den ansatte). Yderligere er personer som har erhvervsmæssig tilknytning til konkurrencen også undtaget fra at deltage i konkurrencen. Alle deltagere skal være fyldt 18 år, for at kunne deltage. Microsoft forbeholder sig retten til kontrollere deltagernes validitet for deltage i konkurrence samt kontrollere deres identitet.

Ved tilmelding, anses deltagerne som værende indforstået samt have godkendt disse regler og vilkår.

Deltagelse

Konkurrencen begynder den 7. november 2017 og slutter den 30. november 2017 (”Konkurrenceperiode”). Tilmeldinger som afgives efter konkurrenceperioden vil ikke blive anset som værende gyldige.

Hver deltager kan deltage med én (1) tilmelding.

For at være berettiget til gevinsten, skal deltageren skrive sig op som deltager til præmien med Xbox gamertag. Vinderne vil blive udvalgt af en jury af repræsentanter fra Microsoft. Beslutningen er definitiv og kan ikke appelleres.

Tilmeldinger som er ufuldstændige, ulæselige eller beskadiget vil blive anset for som værende ugyldige. Microsoft påtager sig intet ansvar for tilmeldinger som forsvinder, er forsinkede eller beskadiget ved overdragelsen.

Deltagere som ikke overholder disse konkurrencevilkår vil blive udelukket fra konkurrencen og tilmeldingen vil blive anset som værende ugyldig.

Sådan udpeges vinderne

Microsoft vil udpege 1 vinder i Danmark. Vinderen vil blive kontaktet senest den 8. december 2017.

Gevinster

1.præmie: 1 uges butlerservice der leveres af JCP Nordic.

Gevinsten indeholder følgende serviceGevinsten indeholder følgende service: 2x 4 timers rengøring, oprydning, hjælp til ærinder, tøjvask, opvask, vinduespudsning, hundeluftning, hente/bringe take-away (udgift til madbestilling er ikke dækket), og selvfølgelig Xbox gaming! Ydelsen er begrænset til højest 37 timer.

Gevinsterne kan ikke omveksles til kontanter. Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte gevinsten med et alternativ med modsvarende, eller højere værdi, ved sådant tilfælde, kan forandringer af produktspecifikationen forekomme.

Microsoft kontakter vinderne senest den 8. december 2017 med yderligere information. Vinderne skal dér angive navn og adresse, samt angive i hvilken periode JCP Nordic skal levere butlerservicen. Vær opmærksom på, at JCP kan have specielle regler og vilkår. (det er ikke muligt at få butlerservice i uge 52). Præmien er afhængig af tilgængelighed og Microsoft og JCP kan ikke garantere, at alle perioder kan dækkes. Hvis en vinder ikke svarer på henvendelsen inden for fire (4) uger fra at den er sendt, vil præmien blive anset som værende fortabt, og en ny vinder vil blive udtrukket.

Alle vinderne står selv til ansvar for at betale eventuel gevinstskat af præmien der har en værdi af USD 800.

Personoplysninger

Samtlige personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne konkurrence, vil blive behandlet i overensstemmelse med Microsofts privatlivspolitik som er tilgængelig her: http://privacy.microsoft.com/. Ved at deltage i denne konkurrence, giver du dit samtykke til, at anvendelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med privatlivspolitikken.

Microsoft anvender personoplysningerne som bekræftelse for din deltagelse, samt for at kontakte vinderne.

Ønsker du yderligere informationer omkring behandlingen af dine personoplysninger, eller at ændre selvsamme oplysninger, bedes du kontakte Microsoft AB. Anmodning om ændring af dine personoplysninger skal ske i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, og skal personligt underskrives og sendes til Microsoft Danmark.

Microsoft Danmark
Kanalvej 7
2800 Kongens Lyngby

Generelt

Disse vilkår og gennemførelsen af denne konkurrence samt fortolkning og anvendelse af disse betingelser og vilkår sker udelukkende i overensstemmelse med dansk lovgivning med eksklusiv behørighed for de danske domstole.

Microsoft står ikke til ansvar for tredjeparts handlinger eller forsømmelser. Deltagerne erkender sig enige i, at Microsoft ikke tager ansvar for personskader, tab, omkostninger, skader eller utilfredshed af nogen karakter, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er en konsekvens af denne konkurrence samt disse godkendelser. Ydermere står Microsoft heller ikke til ansvar for fejlagtig brug af præmien eller deltagelse i denne konkurrence. Intet af det nævnte begrænser Microsofts forpligtelser ved dødsfald eller personskader som er opstået på baggrund af uagtsomhed eller bedrageri.

Arrangøren er [Microsoft Danmark, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby]. Arrangøren forbeholder sig retten til, at når som helst, at afbryde denne konkurrence uden at påtage sig noget ansvar.Terms & Conditions- Finnish/Suomi

Kilpailun ehdot: 7/11 – 30/11 2017

Xbox-Hovimestari-palvelun kilpailuehdot.

Kilpailu on avoin kaikille henkilöille, jotka asuvat Suomessa, lukuun ottamatta Microsoftin tytäryhtiöiden, konserniyhtiöiden tai sen mainostoimistojen työntekijöitä ja työtekijöiden lähisukulaisia (joka tässä tapauksessa tarkoittaa aviopuolisoa, vanhempia, sisaruksia, lapsia tai henkilöitä jotka asuvat samassa taloudessa työntekijän kanssa). Osallistujan täytyy olla vähintään 18 vuotta täyttänyt. Microsoft pidättää oikeuden tarkistaa osallistujien oikeuden osallistua kilpailuun ja pyytää osallistujia todistamaan henkilöllisyytensä.

Osallistujien katsotaan hyväksyneen ja ymmärtäneen nämä ehdot heidän rekisteröityessään kilpailuun.

Osallistuminen

Kilpailu alkaa 7.11.2017 ja päättyy 30.11.2017 (”Kilpailuaika”).

Jokainen osallistuja voi osallistua kilpailuun kerran.

Kilpailuun voi osallistua vain yhden (1) kerran.

- Ollakseen osallistumiskelpoinen, osallistujien tulee ilmoittautua kilpailuun Xbox-pelaajatunnuksella. Päätöksen voittajasta tekee raati, joka koostuu Microsoftin edustajista. Päätös voittajasta on lopullinen ja päätöksestä ei voi valittaa.

Osallistumiset, joista puuttuu pakollinen tieto, ovat lukukelvottomia tai vaurioituneita, mitätöidään. Microsoft ei myöskään vastaa osallistumisista jotka katoavat, ovat myöhässä tai ovat vahingoittuneet lähetyksessä.

Henkilöt, jotka rikkovat näitä ehtoja hylätään kilpailusta ja osallistuminen mitätöidään.

Miten voittaja valitaan?

Microsoft valitsee yhden voittajan Suomesta. Voittajaan ollaan yhteydessä viimeistään 8.12.2017.

Palkinnot

Yhden (1) viikon Hovimestari-palvelun toimittaa JCP Nordic.

Palkinto sisältää seuraavat palvelut: 2x4 h siivousta, apua juoksevien asioiden hoidossa, pyykinpesua, astioiden tiskausta, ikkunoiden pesua, koiran (tai koirien) ulkoilutusta, noutoruoan hakua (ruoan kulut eivät sisälly palveluun) ja tietysti Xbox:lla pelaamista!

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden korvata palkinnon muuhun vastaavaan, jonka arvo on korkeampi tai matalampi. Joissakin tapauksissa tuotetiedot voivat vaihdella.

Microsoft on yhteydessä voittajaan viimeistään 8.12.2017, jolloin voittaja saa lisätietoa palkinnostaan. Voittajan tulee tuolloin antaa koko nimensä, osoitteensa ja mille ajanjaksolle toivoo JCP Nordicin toimittavan Hovimestari-palvelun. Huomaathan, että JCP Nordicin palveluita saattaa koskea ylimääräiset käyttöehdot. (Hovimestari-palvelu ei ole mahdollista toteuttaa viikolla 52.). Palkinto on riippuvainen saatavuudesta ja Microsoft sekä JCP Nordic eivät takaa, että kaikki toivotut ajanjaksot ovat toteutettavissa. Jos voittaja ei vastaa tiedusteluun neljän (4) viikon sisällä voittajan julkistamisesta, palkinto katsotaan menetetyksi, jolloin kilpailun järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Kaikki voittajat ovat itse vastuussa mahdollisista veroista, kilpailun arvo on 800 USA:n dollaria.

Henkilötiedot

Kaikki kilpailun yhteydessä kerätyt henkilötiedot käsitellään Microsoft Privacy Policy:n mukaisesti. Microsoftin Privacy Policy on luettavissa täältä: http://privacy.microsoft.com/. Osallistumalla tähän kilpailuun, suostut henkilökohtaisten tietojen käyttämiseen tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Microsoft käyttää henkilökohtaisia tietoja vahvistaakseen osallistumisesi ja ottaakseen yhteyttä voittajiin. Kaikki tarkoitusta varten kerätty henkilökohtainen tieto tuhotaan 12 viikon sisään kilpailun päättymisestä.

Ota yhteyttä Microsoft Oy:n jos haluat lisätietoja henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä tai pyytääksesi korjausta. Henkilötietolaki on henkilökohtaisesti allekirjoitettava ja lähetettävä Microsoft Oy:lle:

Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo

Yleistä

Näiden ehtojen ja tämän kilpailun täytäntöönpano, sekä ehtojen tulkitseminen ja soveltaminen määräytyvät yksinomaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, yksinomainen toimivalta Suomen tuomioistuimissa.

Microsoft ei vastaa mahdollisista kolmannen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä. Osallistujat sopivat, että Microsoft ei ole vastuussa vammoista, menetyksistä, kuluista, vahingoista tai epäkohdista jotka johtuvat kokonaan tai osittain tämän hyväksymisestä. Microsoft ei myöskään ole vastuussa palkinnon väärinkäytöstä tai kilpailuun osallistumisen väärinkäytöstä. Mikään edellämainitusta ei rajaa Microsoftin vastuuta koskien kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja, jotka aiheutuu yrityksen laiminlyönneistä tai petoksista.

Järjestäjä on [Microsoft Oy (LY 0897464-3), Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland. Järjestäjä pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa tämän kilpailun ilman, että tästä aiheutuu vastuuta.

Kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima, eikä myöskään liity Facebookiin.Terms & Conditions Xbox Butler Service-SWE

Tävlingsvillkor: Xbox Butler Service. 7/11 – 30/11 2017

Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige, med undantag för anställda hos Microsofts dotterbolag, dess koncernföretag, reklambyråer och anställdas närmaste släkt (som i detta fall inkluderar make/maka, föräldrar, syskon, barn eller personer som bor i samma hushåll som dessa anställda). Exkluderade från deltagande är även alla andra som yrkesmässigt är knutna till denna tävling. Deltagarna måste vara över 18 år för att delta. Microsoft förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas möjlighet att delta i tävlingen samt att kontrollera deras identitet.

Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i tävlingen.

Deltagande

Tävlingen startar 7:e november 2017 och slutar 30:e november 2017 (”Tävlingsperiod”)

Tävlingsbidrag som mottagits efter tävlingsperioden är inte berättigade att delta i tävlingen.

Alla tävlande kan delta en (1) gång.

• För att vara berättigad till priset, måste den tävlande anmäla sig med sin Xbox Gamer-tag. Vinnaren kommer utses av en jury av Microsoft representanter. Valet är definitivt och kan inte överklagas.

Bidrag som är ofullständiga, oläsliga eller skadade kommer att anses vara ogiltiga. Microsoft tar inget ansvar för bidrag som försvinner, är försenat eller skadat vid överföringen. Personer som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget kommer ogiltigförklaras.

Hur vinnare utses

Microsoft utser en (1) vinnare i Sverige. Vinnaren kontaktas senast den 8:e december, 2017.

Vinst

Vinst: En (1) vecka av Butler Service från JCP Nordic.

Priset innefattar följande tjänster: 2x4 timmar städning, hjälp med ärenden, tvätt, diskning, fönsterputsning, gå ut med hunden, hämta take-away (kostnaderna för mat ingår inte), och såklart Xbox gaming! Begränsad till högst 37 timmar.

Vinst kan inte omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med ett alternativ med motsvarande eller högre värde, i förekommande fall kan förändringar av produktspecifikationen inträffa.

Microsoft kontaktar vinnaren senast den 8:e december 2017 med vidare information. Vinnaren kommer därefter få lämna sitt fulla namn, adress och uppge vilken tidsperiod de önskar få sin Butler Service av JCP Nordic. Observera att separata villkor tillkommer för JCP Nordic. (Butler service är inte tillgänglig under vecka 52.). Vinsten kan vara begränsat till tillgänglighet och Microsoft eller JCP Nordic kan inte garantera att alla tidsperioder kan täckas. Om en utsett vinnare inte meddelat sig inom fyra (4) veckor från att meddelande om vinst skett anses vinsten förverkad och en annan vinnare kommer att utses.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt. Butler Service har ett uppskattad värde av 6500 SEK.

Personuppgifter

Samtliga personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling kommer att behandlas i enlighet med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig via http://privacy.microsoft.com/. Genom att delta i denna tävling, samtycker du till användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Microsoft kommer att använda personuppgifterna för att bekräfta ditt deltagande samt för att kontakta vinnarna. All data om vinnarna kommer att raderas 12 veckor efter tävlingen är avslutad.

Kontakta Microsoft AB om du vill ha ytterligare information kring behandlingen av dina personuppgifter eller begära rättelse av densamma. Begäran om registerutdrag enligt Personuppgiftslagen ska egenhändigt undertecknas och skickas till Microsoft AB.

Microsoft AB
Box 27
164 93 Kista

Allmänt

Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

Microsoft ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Microsoft inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Microsoft ansvar för felaktigt bruk av vinsten eller deltagandet i denna tävling. Ingenting av det som nu nämnts begränsar Microsofts förpliktelser vid dödsfall eller personskador som uppstått till följd av företagets oaktsamhet eller bedrägeri.

Arrangör är Microsoft AB (org.nr. 556233-4804), Box 27, SE-164 93 Kista,. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig något ansvar.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook.Vilkår og betingelser for Xbox Butlerservice- Norsk

7/11 – 30/11 2017 Konkurransevilkår

Konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsofts datterselskaper, dets konsernselskap, reklamebyråer og de ansattes nærmeste familie (som i dette tilfellet omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som de ansatte). Heller ikke andre som er yrkesmessig tilknyttet denne konkurransen kan delta. Deltakerne må være over 18 år for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å kontrollere deltakernes berettigelse til å delta i konkurransen samt å kontrollere identiteten deres.

Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene ved påmelding til konkurransen.

Deltakelse

Konkurransen starter den 7. november 2017 og slutter 30. november 2017 ("konkurranseperiode").

Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp, vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.

Hver deltaker kan delta med ett (1) konkurransebidrag.

For å være kvalifisert for premien må deltakerne registrere seg med Xbox Gamer-taggen. Vinneren vil bli valgt av en jury av Microsoft-representanter. Beslutningen er endelig og kan ikke appelleres. Beslutningen er endelig og kan ikke appelleres.

Bidrag som er ufullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett for å være ugyldige. Microsoft påtar seg ikke noe ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller skadet under overføring.

Personer som ikke overholder disse konkurransevilkårene, vil bli utelukket fra konkurransen og konkurransebidraget erklært for ugyldig.

Hvordan kåres vinneren

Microsoft velger 1 vinner i Norge. Vinneren vil bli kontaktet senest 8. desember 2017.

Premier

1 uke med butler service levert av JCP Nordic.

Prisen inneholder følgende service: 2x 4 timers rengjøring, hjelp til å handle, vaske, vinduesvask, gå tur med hunden, hente take-away (kostnaden for mat er ikke inkludert), og selvfølgelig Xbox gaming! Begrenset til maksimalt 37 timer.

Premier kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte premien med et alternativ av tilsvarende eller høyere verdi. I noen tilfeller kan endringer av produktspesifikasjonene forekomme.

Microsoft kontakter vinnerne senest 8. desember 2017 med tilleggsinformasjon. Vinneren vil etterpå måtte gi sitt fulle navn, adresse og opplyse i hvilken periode de ønsker at JCP Nordic skal levere butlerservicen. Vær oppmerksom på at separate vilkår og betingelser for JCP Nordic kan gjelde. (Butlerservice er ikke tilgjengelig i kalender uke 52). Prisen er underlagt tilgjengelighet, og Microsoft eller JCP Nordic kan ikke garantere at alle perioder kan dekkes. Hvis en vinner ikke svarer på forespørselen innen fire (4) uker fra dagen for kunngjøringen, vil prisen betraktes som tapt og en ny vinner vil bli trukket.

Alle vinnere er ansvarlige for å betale potensielle avgifter. Butlerservice har en estimert verdi på USD 800.

Personopplysninger

Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen, behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen samtykker du til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Microsoft vil bruke personopplysningene for å kontrollere at du har deltatt, samt for å kontakte vinnerne. Alle personopplysninger vil bli slettet 12 uker etter vinneren har blitt valgt.

Kontakt Microsoft AS hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine eller be om å få korrigert disse. Forespørsel om registerutdrag i henhold til Personopplysningsloven skal egenhendig underskrives og sendes til Microsoft Norge AS.

Microsoft Norge AS
Postboks 274
1326 Lysaker

Generelt

Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger seg ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

Microsoft kan ikke garantere for handlinger eller forsømmelser begått av tredjepart. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke påtar seg ansvar for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag iforbindelse med denne konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Microsoft påtar seg heller ikke ansvar for feilaktig bruk av premien eller for deltakelsen i denne konkurransen. Ingenting av det som har vært nevnt over, begrenser Microsofts forpliktelser ved død eller personskade oppstått som en følge av uaktsomhet eller svindel fra selskapets side.

Arrangør er Microsoft Norge AS (org.nr. 957485030), Postboks 274, 1326 Lysaker. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

Cookie policy

Microsoft and Marvelous uses cookies (small text files placed on your device) and similar technologies to provide our websites and online services and to help collect data. The text in a cookie often consists of a string of numbers and letters that uniquely identifies your computer, but it can contain other information as well. Microsoft adheres to applicable data protection laws in the European Economic Area, which if applicable includes the following rights:
• If the processing of personal data is based on your consent, you have a right to withdraw consent at any time for future processing;
• You have a right to request from us, a “data controller” as defined in the law, access to and rectification of your personal data;
• You have a right to object to the processing of your personal data; and
• You have a right to lodge a complaint with a data protection authority.
When we process personal data about you, we do so with your consent and/or as necessary to provide the products you use, operate our business, meet our contractual and legal obligations, protect the security of our systems and our customers. Microsoft and Marvelous are committed to protecting the security of your personal data. We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal data from unauthorized access, use or disclosure. For example, we store the personal data you provide on computer systems that have limited access and are in controlled facilities.

The website is owned and published by:
Mediabrands Danmark aps


Skt. Petri passage 5, 2. sal
1165 København k
Tlf. +4531794900
Mail: info@marvelous.dk


Handles your everyday tasks so you only have to handle your Xbox One X

Available in Sweden, Denmark, Finland and Norway

Win a butler!

Xbox Nordic (Denmark, Sweden, Norway and Finland) launches Butlerservice to give gamers more time for gaming.

No more shall a lovely Forza race be interrupted by a stinking pile of laundry, a wonderful game of Shadow of War be ruined by a sink full of dishes or an amazing mission in Assassin’s Creed be pushed aside by dirty windows.

Sign up for your chance to win
an Xbox Butler for a week!

This field is requried
This field is requriedThis field is requriedThis field is requried
This field is requried
This field is requried
This field is requried
This field is requried This field is requriedThis field is requried
This field is requried
This field is requried

You are now signed up!

If you win, the Xbox Butler arrives at your home everyday for one week and handles all your tasks, so all you have to handle is your Xbox.

The winner will be notified directly by phone and email.

What we can help you with

Window cleaning
Mop the floor
Tidying up
House sitting
Dish washing
Laundry
Ironing
Cleaning
Personal assistant
Folding clothes
Make the bed
Walking the dog
Gaming
Dusting off
Vacuuming
Pickup take-away

XBOX ONE X

The world's most powerful console

With 40% more power than any other console, experience immersive true 4K gaming. Games play better on Xbox One X.

Faster processing - Smoother gameplay

The 8-core Custom AMD CPU is clocked at 2.3GHz to bring enhanced AI, real world detail, and smoother interactions to your gaming.

Experience XBOX ONE X